Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych pozyskanych z innych źródeł w celach informacyjno-marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Nowe Polskie Media sp. z o.o. Bokserska 1, 02-682 Warszawa, Polska, KRS: 0000738999 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych ułatwia przedsiębiorstwu zarządzanie relacjami z klientem oraz w celach marketingowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Gość stacji (fizyczny jak i w połączeniu zdalnym) wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Nowe Polskie Media wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Z administratorem danych można kontaktować się pod ww. adresem.

 1. Uprzejmie informujemy, że przekazałeś nam swoje dane osobowe poprzez kontakt mailowy/telefoniczny, nawiązując współpracę z podmiotem wRealu24.
 2. Przekazane nam dane osobowe obejmują następujące kategorie:
  imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu.
 3. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzać Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym. Wówczas niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli jednak nie poinformujesz nas w ciągu 14 dni, zaczniemy je przetwarzać w celach informacyjno-marketingowych.
 4. Niezależnie od tego, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach informacyjno-marketingowych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz ze skutkiem od momentu złożenia nam sprzeciwu.
 5. Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na podejmowaniu działań marketingowych.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach informacyjno-marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się z odświeżeniem informacji oraz podstawy prawnej po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, złoży sprzeciw.
 7. Administrator może ujawniać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi marketingowej i PR, obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, przetwarzania informacji kontaktowych. Dane mogą być też ujawniane podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w tym: operatorom pocztowym, kurierom.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce z niego skorzystać.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie: (22) 531 03 00.
 11. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio w sprawie ochrony danych osobowych do administratora: e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: wrealu24@gmail.com na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.
 12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).
© 2023 Telewizja wRealu24